VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) závazně upravují podmínky poskytování služeb Informačního systému VIGIL (dále jen Služba) mezi Poskytovatelem a Uživatelem v případě, pokud Poskytovatelem je společnost Properties Network s.r.o., IČ: 017 01 410, se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 210587 (dále v textu VOP jako Poskytovatel, Uživatel, nebo smluvní strany, nebo druhá strana).


Tyto Podmínky jsou volně dostupné na www.vigil.biz. Uzavřením Smlouvy o poskytování služby VIGIL (dále jen Smlouva), nebo akceptací listin, ve kterých je uveden odkaz na tyto Podmínky, je Poskytovatel a Uživatel přijímají a výslovně prohlašují, že se s nimi seznámili a vyjadřují vůli se jimi ve vzájemných obchodních vztazích řídit.


Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních předpisů České republiky, nebo při změně způsobu a obsahu poskytování služeb Informačního systému VIGIL. Změnu Podmínek, jejich doplnění a nabytí účinnosti změn Poskytovatel oznámí Uživateli písemně elektronickou poštou, nebo jiným vhodným způsobem. Uživatel vyjádří souhlas se změnami Podmínek buď písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo zaplacením dohodnuté ceny služby nebo její části, a to po provedených změnách Podmínek.


Odchylná ujednání od těchto Podmínek jsou platná a mají přednost před Podmínkami jen tehdy, pokud jsou ve Smlouvě výslovně sjednána a písemně potvrzena Poskytovatelem.


I. Uzavření Smlouvy o poskytování služby VIGIL

Závazný požadavek na poskytnutí Služby uplatňuje Uživatel především písemnou objednávkou, ve které uvede požadavek na limit počtu prověřených firem a limit počtu trvale hlídaných firem v ČR a popřípadě SR za kalendářní měsíc a období poskytování Služby včetně volených doplňkových služeb a to podle Nabídky informačního systému VIGIL.


Závazkový vztah vzniká uzavřením Smlouvy, nebo akceptací objednávky Uživatele, ve které Uživatel uvedl výše uvedené konkrétní označení Nabídky informačního systému VIGIL.


Za podpis smluvní strany je pro tyto účely považováno také slovní vyjádření jména a příjmení podepisující osoby v elektronické korespondenci (emailová pošta, fax, atp.).


Smlouva vznikne i v případě, kdy Poskytovatel na základě objednávky Uživatele Službu Uživateli zpřístupnil a Uživatel ji prokazatelným způsobem užívá.


Za účelem prvotního zpřístupnění dat, informací a požadavků Uživatele na zpřístupnění Služby před uzavřením Smlouvy je mezi smluvními stranami uzavírána Smlouva o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití a to na celý rozsah poskytování informačních služeb.


II. Cena Služby

Veškeré ceny uvedené v ceníku nebo v jiných materiálech Poskytovatele jsou pouze orientační a Poskytovatel nemá povinnost za tyto ceny Službu poskytovat.

Cena služby se stanovuje dohodou stran a nelze ji následně bez písemného souhlasu obou stran měnit.


Pro účely Smlouvy jsou podstatné pouze ty ceny, které jsou uvedené v písemném konkrétním potvrzení objednávky Uživatele nebo ve Smlouvě a které zpravidla obsahují datum objednávky, limit počtu prověřených firem a limit počtu trvale hlídaných firem za kalendářní měsíc, období poskytování Služby, cenu služby, podmínky platby a datum zpřístupnění služby.


Strany souhlasí s tím, že Potvrzení objednávky, nebo objednávka Uživatele s uvedením limitu počtu prověřených firem a limitu počtu trvale hlídaných firem za kalendářní měsíc, období poskytování služby, ceny služby, podmínkami platby a datem zpřístupnění služby představuje dostatečný důkaz o obsahu a podmínkách konkrétní Smlouvy, přičemž veškeré otázky v nich neupravené se řídí těmito Podmínkami.


Cena služby nezahrnuje náklady na servisní činnost a technickou údržbu informačního systému, pokud není sjednáno jinak.


Uživatel zaplatí dohodnutou cenu na základě faktury vystavené Poskytovatelem převodem na bankovní účet Poskytovatele ve stejné měně, výši a výhradně na bankovní účet tak, jak je uvedeno na faktuře Poskytovatele. Zaplacením se rozumí den připsání ceny služby na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo fakturovat i postupné zpřístupňování Služby, pokud byly mezi stranami sjednány.


Náklady zahraničního platebního styku, jakož i bankovní poplatky své (platbu poukazující) banky nese ke své tíži Uživatel, pokud není platnými předpisy stanoveno jinak.


Není-li stanoveno jinak, cena služby je splatná nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den uvedený ve Smlouvě, nebo dnem, kdy Službu zpřístupnil Uživateli.


Uživatel není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu ze Smlouvy pro Poskytovatele, a to i částečnou, z důvodů protinároků Uživatele vyplývajících z vadného plnění služby, které nepředstavují podstatné porušení Smlouvy.


Strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně si započítat veškeré pohledávky, které má vůči Uživateli, a to i pohledávky peněžité proti nepeněžitým a pohledávky splatné proti nesplatným.


Poskytovatel může žádat přiměřenou zálohu na cenu služby a Uživatel je povinen ji poskytnout.


Pokud se Uživatel dostane do prodlení s úhradou ceny služby více než 15 dnů po splatnosti, souhlasí Uživatel s tím, že Poskytovatel může ukončit poskytování Služby, aniž by porušil příslušná ustanovení Smlouvy. Uživatel prohlašuje, že v tomto případě uhradí Poskytovateli veškeré jím účelně vynaložené náklady s touto činností spojené a smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně služby za poslední sjednané období poskytování služby. Při prodlení Uživatele s úhradou ceny služby je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč a to za každé jednotlivé zaslání upomínky v upomínacím řízení k úhradě ceny služby. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody vzniklé z titulu vyúčtování nákladů v upomínkovém řízení a případným mimosoudním vymáháním nezaplacené ceny služby.


V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny služby, nebo dílčí ceny služby, je Poskytovatel oprávněn Uživateli zadržet dosud jím nepředaná uživatelská hesla nebo jiné přístupové údaje, aniž to znamená porušení uzavřené Smlouvy.


V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv platby vůči Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn okamžitě přerušit zprostředkovávání elektronických údajů z CEE a dalších služeb, jsou-li ve Smlouvě sjednány.


III. Dodací podmínky

Službu je Poskytovatel povinen zpřístupnit ve lhůtách, které jsou sjednány v Potvrzení objednávky, nebo v uzavřené Smlouvě. Uvedené lhůty začínají běžet okamžikem, kdy jsou dohodnuty a upřesněny všechny podrobnosti Smlouvy a Smlouva nabyla účinnosti.


Dnem zpřístupnění Služby je den předání uživatelského hesla nebo jiných přístupových údajů Uživateli. Lhůty se prodlužují o dobu prodlení Uživatele, pokud v důsledku prodlení Uživatele nemůže Poskytovatel zpřístupnit Službu řádně a včas. Poskytovatel není povinen zpřístupnit Službu Uživateli, pokud je Uživatel v prodlení s jakoukoliv smluvně sjednanou platbou za Službu.


Bude-li Služba zpřístupněna Uživateli v jednotlivých částečných krocích, nebo před termínem sjednaným v Potvrzení objednávky, nebo Smlouvě, je Uživatel povinen objednanou Službu, nebo její část, od Poskytovatele převzít.


IV. Odstoupení a zrušení Smlouvy

Smluvní strany mohou účinnost této smlouvy skončit jednostrannou výpovědí smluvní strany, nebo vzájemnou dohodou smluvních stran. Výpovědní lhůta je daná platnou běžící dobou poskytování služby s tím, že výpověď této smlouvy jsou strany povinny uskutečnit nejpozději 15 kalendářních dnů před jejím uplynutím. V případě, že výpověď smluvní strany bude uskutečněna po lhůtě 15. kalendářního dne před skončením poslední sjednané doby poskytování služby, prodlužuje se účinnost této smlouvy automaticky o další období v rozsahu posledního platného období a ke dni následujícímu po uplynutí této další doby bude účinnost smlouvy skončena.


Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností Uživatele a to zejména:

- se zaplacením ceny Služby delším než 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti ceny služby a to i ceny služby za částečné dodávky Služby

- v případě porušení zásad práce a využívání systému VIGIL stanovených Poskytovatelem.


Poskytovatel v uvedených případech není povinen vrátit Uživateli zaplacenou cenu služby a to ani částečně.


Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Poskytovatele:

- s dodáním Služby podle Potvrzení objednávky nebo Smlouvy delším než 10 pracovních dnů ode dne zaplacení Služby Uživatele


Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení projevu vůle o odstoupení od Smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti Uživatele uhradit Zhotoviteli smluvní pokuty sjednané v těchto Podmínkách.


V. Vady Služby, reklamace, nároky z vad Služby

Poskytovatel poskytuje záruku za jakost, tj. že dodaná Služba bude po dobu stanovenou v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě způsobilá k použití k určenému účelu. Záruční doba činí 12 měsíců ode dne, kdy byla Služba zpřístupněna Uživateli. Pro účely Smlouvy si mohou Poskytovatel a Uživatel sjednat i jinou záruční dobu.

Odpovědnost Poskytovatele za vadné plnění, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, pokud vady byly způsobeny neodbornou údržbou Uživatele, nesprávnou instalací nebo úpravou či opravou, nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním ze strany Uživatele, který je v rozporu se zásadami práce s Informačním systémem VIGIL stanovenými Poskytovatele včetně implementace nebo kooperace systému s jiným neautorizovaným systémem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele a vnějšími událostmi, jako jsou např. výpadky fungování sítě Internet, výpadky přenosu informací z veřejně dostupných databází. Odstranění těchto vad a poruch zajistí Poskytovatel na základě stanovených časových a finančních tarifů.


Reklamace vadného plnění poskytnuté Služby musí být provedena písemně s přiloženými doklady:

- kopie příslušné Smlouvy a faktury s doložením jejího zaplacení

- identifikační údaje o Službě, specifikace Služby

- protokol s popisem konkrétních zjištěných vad a jejich rozsahu

- požadavek Uživatele na způsob vyřešení reklamace


V případě, že je reklamace vadného plnění učiněna telefonicky, nebo emailem, nebo faxem, musí následovat, a to do následných 12 hodin, písemné oznámení vadného plnění Služby a to doporučenou zásilkou České pošty.


Poskytovatel je povinen oprávněnou reklamaci Uživatele vyřešit a odstranit do 24 hodin od přijetí jejího nahlášení Uživatelem.


Jakákoliv manipulace s informačním systémem nebo používání Služby, která by mohla ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad, je zakázána a to až do úplného vyřešení reklamace.

Jestliže Uživatel poruší uvedené zásady reklamace a reklamačního postupu, nebo reklamace bude shledána neoprávněnou, vyhrazuje si Poskytovatel možnost uplatnění reklamace vad Služby zamítnout. V uvedeném případě je Uživatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly s jeho činností při vyřizování reklamace.


Pokud je reklamace vad Služby oprávněná, může Uživatel žádat buď opravu vad Služby, nebo přiměřenou slevu a to pouze do výše 15% z ceny služby. Jakékoliv jiné nároky z vad Služby Uživateli nepřísluší.

Strany se dohodly, že vznikne li jedné straně odpovědnost za škodu, tato strana odpovídá straně druhé pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk.


Vedle zákonných důvodů Poskytovatel neodpovídá za porušení svých povinností, jestliže byly způsobeny prodlením nebo jiným porušením povinností jeho dodavatelů.


Poskytovatel neodpovídá za přímé, či nepřímé škody, nebo ušlý zisk, vzniklý Uživateli používáním Služby na jiný účel, nebo v prostředí vyžadující odlišné kvalitativní vlastnosti Služby, než jsou uvedené v objednávce Uživatele.


VI. Rozhodné právo a řešení sporů

Strany se dohodly, že veškeré jejich spory, které vzniknou z obchodních vztahů v souvislosti s těmito Podmínkami, včetně sporů o jejich platnost, výklad nebo zrušení, budou řešeny před obecným soudem, přičemž místně příslušným soudem bude soud, jenž je místně příslušným soudem Poskytovatele. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.


VII. Účinky zahájení insolvenčního řízení, nařízení exekuce, likvidace a snížení schopnosti plnit závazky

V případě, že je vůči Uživateli zahájeno insolvenční řízení jako s dlužníkem ve smyslu insolvenčního zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Uživatele, nebo je proti němu nařízena exekuce ve smyslu zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Uživatele, nebo je Uživatel v likvidaci ve smyslu příslušného zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Uživatele, nebo je schopnost Uživatele splnit závazky z uzavřených Smluv podstatným způsobem omezena a Uživatel nevyužije svého práva odstoupit od uzavřených smluv, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Uživateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25% z ceny objednané nebo dodané a nezaplacené nebo částečně zaplacené Služby podle uzavřené Smlouvy.


VIII. Závěrečná ustanovení

Informace poskytované systémem VIGIL mají výhradně informativní charakter, jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů a v souladu s právním řádem České republiky a Slovenské republiky. Poskytovatel nemůže obsah těchto informací žádným způsobem ovlivnit a z uvedeného důvodu tak Poskytovatel neodpovídá za správnost informací v systému VIGIL a nenese tak žádnou právní odpovědnost za obsah zveřejňovaných informací.


Dokumentace a informace elektronického, softwarového a technického charakteru Služby předané Uživateli zůstávají majetkem Poskytovatele a bez jeho souhlasu se nesmí pod smluvní pokutou ve výši 50% z ceny Služby použít k jinému účelu, než pro který byla poskytnuta včetně zákazu kopírování, reprodukce, přenesení nebo sdělení a předání nezúčastněné straně. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů po výzvě Poskytovatele zaslané Uživateli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu jemu takto vzniklé škody.


Povinnosti Uživatele k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit a to ani s odkazem na vyšší moc.


Žádné z práv nebo povinností Uživatele ze Smlouvy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupeno nebo převedeno na třetí osobu.


Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováváním všech osobních nebo podnikových údajů, které mu jako Uživatel sdělí a dále v rozsahu transakčních údajů shromážděných při provozování Informačního systému VIGIL a to v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Tento souhlas Uživatele je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou Poskytovatelem zpracovávány za účelem nabídky služeb a k marketingovým účelům.Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání.


V Praze dne 1. června 2016